Courthouse of Florida : Polk County

Lawton M. Chiles, Jr. Courthouse
Polk County Courthouse, Tenth Judicial Circuit, Bartow, Florida